/* */ امتحان ریاضی پایه نهم مستمر نوبت اول - فصل 2
خانه / متوسطه اول / پایه نهم / امتحان ریاضی پایه نهم مستمر نوبت اول – فصل ۲

امتحان ریاضی پایه نهم مستمر نوبت اول – فصل ۲

(ازفصل ۲)برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دوصفحه و درقالبpdfقابل دانلود می باشد.

۱-ﻣﻔﮭﻮم اﻋﺪاد ﮔﻮﯾﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ.

۲-ﺑﯾن دوﮐﺳر زﯾر ﭼﮭﺎر ﮐﺳر ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

soal2

۳-اﻋداد زﯾر را از ﮐوﭼﮏ ﺑه ﺑزرگﻣرﺗب ﮐﻧﯾد.

soal3

۴-ﺑﺎ ذﮐر دﻟﯾل ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﺳرھﺎی زﯾر ﻣﺗﻧﺎوب ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻣﺧﺗوم؟

soal-4

۵- ﺑﺎ ﺗوﺟه ﺑه ﻣﻘدارھﺎی AوB ﺣﺎﺻل B+Aو A B را ﺣﺳﺎب ﮐﻧﯾد.

soall-5

.٦-ھر ﯾﮏ ازاﻋداد a وb ﺑﯾن ﮐدام دو ﻋدد ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺗواﻟﯽ ﻗرار دارﻧد.

soal-6

٧-ﺑﯾن اﻋداد ٢/١- و ٣/٢ ﭼﮭﺎر ﻋدد ﮔﻧﮓ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

ﺣﺎﺻل ﻋﺑﺎرت ھﺎی زﯾر را ﺑﺎﻧوﺷﺗن راه ﺣل ھﺎی ﻻزم ﺑدﺳت آورﯾد.

soal-8

soal-7

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول ( دیماه ۹۵)در سه صفحه برای استفادۀ همکاران ودانش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */