/* */ امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول - دیماه 95
خانه / متوسطه اول / پایه نهم / امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول ( دیماه ۹۵)در سه صفحه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد

در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ- ﮐﺪام ﻋﺪد ﮔﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ؟

۳۲                  ۱۴/۵۴۵۴۵۴….              (۴ ۱/۲۵۴۱۰۱۲۵….

ث- ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺟﻤﻼت زﯾﺮ درﺳﺘﻨﺪ؟

داده ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﮑﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي آن را ﻓﺮض ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ.

اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼع آن را ﺑﻪ دو ﻣﺜﻠﺚ ﻫﻢ ﻧﻬﺸﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﺪدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ و ﮔﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت و اﻋﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﻒ- ﺳﺎده ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت ??√??− ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
ب- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ A داراي ۴۷ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ A داراي …………… ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

پ- ﺣﺎﺻﻞ ۹ + √۶√ از ﺣﺎﺻﻞ ۶ + ۹√ …………………… اﺳﺖ.

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */