/* */ نمونه آزمون درس ریاضی پایه نهم - میان ترم نوبت دوم اسفند
خانه / متوسطه اول / پایه نهم / نمونه آزمون درس ریاضی پایه نهم – میان ترم نوبت دوم اسفند

نمونه آزمون درس ریاضی پایه نهم – میان ترم نوبت دوم اسفند

نمونه آزمون درس ریاضی پایه نهم – میان ترم نوبت دوم اسفند، که جهت آمادگی و تقویت دانش آموزان

در ۴ صفحه و در قالبpdf جهت استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد.

ریاضی هشتمs

۱-ﮐدام ﻋدد ﮔوﯾﺎ ﻧﯾﺳت؟

الف) ۲۳۲۳۳/.             ب)۱۷۷۷۷۷/.             ج)۲۰۲۰۰۲۰۰۰/.

۲-اﺳﺗدﻻل زﯾر ﭼﮫ ﻧوع اﺳﺗدﻻﻟﯽ اﺳت؟

ﻣﺟﻣوع زواﯾﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺛﻠث ١٨٠ درﺟه اﺳت زﯾرا ﺑﺎ رﺳم ﭼﻧد ﻧوع ﻣﺛﻠث ﻣﺧﺗﻠف و اﻧدازه ﮔﯾری زواﯾﺎی

آن ﻣﺗوﺟه ﺷدم ﮐه ﻣﺟﻣوﻋه زواﯾﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺛﻠث ١٨٠ درﺟه اﺳت”

اﻟف)اﺳﺗدﻻل اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﯽ      ب) اﺳﺗدﻻل ﺷﮭودی    ج) اﺳﺗدﻻل ﻗﯾﺎﺳﯽ

۳-دو ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی A وB ﺑه ﺻورت زﯾر داده ﺷده اﺳت: ﻣﺟﻣوﻋه یA ﺷﺎﻣل اﻋداد

طﺑﯾﻌﯽ و زوج ﮐوﭼﮑﺗر از ١٠ ﻣﺟﻣوﻋه ی B ﺷﺎﻣل اﻋداد ﺻﺣﯾﺢ ﺑﯾن ٧ و ﻗرﯾﻧه اش

اﻟف) دو ﻣﺟﻣوﻋﮫ ی داده ﺷده را ﺑﺎ ﻧﻣﺎد رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻣﺎﯾش دھﯾد

ﺣﺎﺻل ﺳﮫ ﻋﺑﺎرت زﯾر را اﺑﺗدا ﺑه ﺻورت ﯾﮏ ﮐﺳر ﻧوﺷﺗه وﺳﭘس ﮐﺳرھﺎ را ﺑه اﻋﺷﺎر

ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾد و ﻧوع ﻋدد اﻋﺷﺎری(ﻣﺗﻧﺎوب ﺳﺎده و ﻣرﮐب) را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد و در ﻧﮭﺎﯾت آﻧﮭﺎ

را از ﮐوﭼﮏ ﺑه ﺑزرگ ﻣرﺗب ﮐﻧﯾد

 

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول ( دیماه ۹۵)در سه صفحه برای استفادۀ همکاران ودانش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */