خانه / ابتدایی / پایه پنجم / سوالات هدیه های آسمانی پایه پنجم همراه با پاسخ – درس سوم

سوالات هدیه های آسمانی پایه پنجم همراه با پاسخ – درس سوم

سوالات هدیه های آسمانی پایه پنجم همراه با پاسخ – درس سوم (بانویی که یک سورۀ قرآن به نام اوست) برای استفادۀ دانش آموزان گرامی در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد.

هدیه-های-آسمان1

۱- ﺳﻮره ﻧﻮزدﻫﻢ ﻗﺮآن ﺳﻮره ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
۲- ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
۳- ﻣﺎدر ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﻧﺬری ﮐﺮده ﺑﻮد؟

اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪ، اورا ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﮐﻨﺪ.
۴- ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮد؟ﺣﻀﺮت زﮐﺮﯾ ﺎﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا وﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ.
۵- ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮصر ااز ﻃﺮف ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ شد؟ از طرف خدای مهربان

۹- از ویژﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ درﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺻﺪﯾﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ راستگو

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *