خانه / ابتدایی / پایه چهارم / آزمون درس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد

آزمون درس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد

آزمون درس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد در سه صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد.

 

ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ را از ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ. 

ﺷﻬﺮ، ﺧﯿﺎﺑﺎن، ﮐﻮﭼه =………….   ………………….  …………….          برگ، درﺧﺖ، ﺷﺎﺧه= …………  …………   ……………

ﻣﺪرﺳﻪ، ﺣﯿﺎط، ﮐﻼس = …………  ……………….  …………….           ﺳﺎﻋﺖ، ﺛﺎﻧﯿﻪ، دﻗﯿقه = …………   ………….  ………….

 ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده و روان ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

اﻟﻒ) آن ﯾــﮑﯽ ﻃـﻮﻃﯽ، ز دردت ﺑـــﻮي ﺑُﺮد              زهره اش بدرید و لرزید و بمرد

ب) ﺳﻄﺢ آب از ﮔﺎﻫـــﻮارش ﺧـﻮش ﺗﺮ اﺳﺖ          دایه اش سیلاب و موجش مادر است.

.ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي(ﺳﭙﺲ- زﯾﺮا- را- ﮐﻪ- اﺑﺘﺪا) ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ

ﺮغ ﺧﯿﺎط، ﭘﺮﻧﺪه ي ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ……ﺑﺮگ ﻫﺎ ………… ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ دوزد و ﮐﯿﺴﻪ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ، ﻻﻧﻪ ي او ﻣﯽ ﺷﻮد. اوﺑﺮاي دوﺧﺘﻦ ﺑﺮگ ﻫﺎ از ﻣﻨﻘﺎرش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، …….. ﻣﻨﻘﺎرش

ﻣﺜﻞ ﺳﻮزن ﺗﯿﺰ اﺳﺖ. او ……… ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻧﺎزك را ……… ﻣﺜﻞ ﻧﺦ هﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ………

ﺑﺮگ ﻫﺎ ……….. ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﻣﺴﺎوي ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎ ……….. از ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﺪ

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه در سه صفحه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *