/* */ آزمون مداد کاغذی بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم ابتدایی - مستمر
خانه / ابتدایی / پایه پنجم / آزمون مداد کاغذی بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – مستمر

آزمون مداد کاغذی بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – مستمر

آزمون مداد کاغذی بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – مستمر . جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد.

images

۱ ﺑﺎ ﺣﺮوف درﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ي زﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ارزش اﻣﻼﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ع            ف               ه

ظ       ل              ی             خ      ر

ص          م            ج           ب         ط

۲-ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ( ، . ! ؟ »« ) ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺮﻧﺪه ي ﮐﻮﭼﮏ و زﯾﺒﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ … … اي ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ درﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ … ﻣﺮا ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﮐﻦ … ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻘﺪر ﮐﻮﭼﮑﻢ

۳- از ﻣﯿﺎن واژه ﻫﺎي زﯾﺮ واژه ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ واژه ي »دوﺳﺖ« ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﻣﺤﺎﺻﺮه           ﻣﺎل                ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ      ﻓﺮوغ         ﮐﺘﺎب                 وﻃﻦ

ﺗﺴﻠﯿﻢ              زر              ﻧﺎﮔﺎه               ﭘﺎﯾﺪاري

۴-ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي زﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺎﻃﺮه ي ﺧﻮدﺗﺎن را از آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
روزي ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﻢ.    ﺳﻔﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻣﺎﻧﺪ.    ﺑﺎزي در ﯾﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ     ﺧﺎﻃﺮه اي ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم.

[purchase_link id=”2961″ style=”button” color=”green” text=”http://pandfa.ir/wp-content/uploads/2017/02/azemon-nevwshtari-5.zip”]

درباره ی ali

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */