/* */ نمونه سوالات با جواب درس مطالعات اجتماعی پنجم درس 5 تا 9
خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه سوالات با جواب درس مطالعات اجتماعی پنجم درس ۵ تا ۹

نمونه سوالات با جواب درس مطالعات اجتماعی پنجم درس ۵ تا ۹

نمونه سوالات با جواب درس مطالعات اجتماعی پنجم (همراه با پاسخ) ازدرس های ۵ تا ۹ در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد.

اجتماعی..

۱- ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ؟

جواب=ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

۲- ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ درﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ؟ جواب= ﺑﯿﺶ از  ۷۵ میلیون نفر

۳- ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟

جواب=از دو ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
۱( وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ۲ ( ﻣﻬﺎﺟﺮت

۴- ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ؟   جواب=ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﮐﺎر ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ روﻧﺪ.

۵- از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ آن ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ؟

جواب= ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */