خانه / ابتدایی / پایه چهارم / نمونه ارزشیابی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی خرداد – ( رایگان )

نمونه ارزشیابی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی خرداد – ( رایگان )

نمونه ارزشیابی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی خرداد – ( رایگان ) در چهار صفحه و در قالبpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد.

ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

۱-ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﻏﭽﻪ و زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

۲- ﭼﻬﺎر ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد .زﻧﺪه و ﻣﻮﺟﻮد ﻏﯿﺮ زﻧﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

۳- ﺳﻪ ﺗﻔﺎوت ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﮏ ﻟﭙﻪ و دو ﻟﭙﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ؟

۴-  آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺘﻮان ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮاده ي آﻫﻦ و ﺷﻦ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد

درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ

۱-  ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۲- ﻫﺮ زﻧﺠﯿﺮه ي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺧﻮار ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.

۳ – ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﮏ ﻟﭙﻪ، رﯾﺸﻪ ﻫﺎي اﻓﺸﺎن و ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺑﺎرﯾﮏ دارﻧﺪ.

۵- ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ وﻇﯿﻔﻪ ي ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

 

نمونه ارزشیابی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی خرداد – ( رایگان )

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه(رایگان)در سه صفحه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *