خانه / ابتدایی / پایه چهارم / نمونه ارزشیابی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی – پایان نوبت دوم

نمونه ارزشیابی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی – پایان نوبت دوم

نمونه ارزشیابی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی – پایان نوبت دوم در شش صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در شش صفحه و در قالب pdf آمادۀ دانلود می باشد.

در ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

۱-.ﮐﺮم ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در روده ي اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، …………. ﻧﺎم دارد

۲-.ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ……………… و دورﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ……………….. اﺳﺖ .

۳-ﺑﻪ رگ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎ وﺟﻮد دارد………………. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

۴-.ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن ……………. ﻧﺎم دارد .

۵-.ﺑﻪ اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ي ﺳﻨﮓ ﻫﺎ …………… ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .

ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

۱- در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮخ رگ از روي اﺳﺘﺨﻮان ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد وﺟﻮد دارد؟

۲- ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎ و ﺟﻨﮕﻞ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻏﯿﺮ زﻧﺪه وﺟﻮد دارد؟

در  و ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ وﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪآﺳﻤﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟

4,000 ریال – خرید

 

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه(رایگان)در سه صفحه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *