خانه / ابتدایی / پایه چهارم / نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در شش صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد.

: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ، ﮐﻠﻤﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

اﻟﻒ) وﻗﺘﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ …………… (ﻗﻀﺎ- ﻏﺬا) ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ب) داﻧﺶ آﻣﻮزان داﺧﻞ …………… (ﺣﯿﺎط-ﺣﯿﺎت) ﻣﺸﻐﻮل ورزش ﺑﻮدﻧﺪ.
ج) داﻧﺸﻤﻨﺪان دﺷﻤﻦ ﺳﺮ ﺳﺨﺖ …………… (ﺟﻬﻞ- ﺟﺤﻞ) و دوﺳﺘﺪار داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

.ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي داده ﺷﺪه، ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ 

…… ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻮﯾﯿﺪ و در ﯾﮏ ﻇﺮف ﭘﺮ از آب و روي ﺣﺮارت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ
ﺗﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ………………. ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
………آن ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻤﯿﺮ در آﯾﺪ. در …………….. ﻧﻤﮏ و ﺷﯿﺮ را ﺑﻪ

ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺎﻻ ﭘﻮره ي ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮش ﻣﺰه

و ﻣﻘﻮي آﻣﺎده اﺳﺖ.

(((((اﺑﺘﺪا – ﺑﻌﺪ ﺳﭙﺲ- ﻧﺨﺴﺖ آﺧﺮ- اول- دوم))))))

4,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه در سه صفحه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *