خانه / ابتدایی / پایه اول / نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی وبنویسیم پایه اول دبستان – اردیبهشت

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی وبنویسیم پایه اول دبستان – اردیبهشت

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی وبنویسیم پایه اول دبستان – اردیبهشت جهت استفادۀ همکاران گرامی و اولیاء عزیز در دو صفحه و در قالب pdf  قابل دانلود می باشد.

ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮان ﺳﭙﺲ روي ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺿـ ض دارﻧﺪ رﻧﮓ زرد ﺑﺰن.

ﭘﺎركِ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ي رﺿﺎ ﯾﮏ ﺣﻮض ِ ﺑﺰرگ دارد.داﺧﻞ اﯾﻦ ﺣﻮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ و دوﺗﺎ ﻻك ﭘﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﻌﻀﯽ روزﻫﺎ آذر و ﺛﺮﯾّﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎرك ﻣﯽ روﻧﺪ وﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.رﺿﺎ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرك ﻣﯽ رود ودر ﮐﻨﺎرِﺣﻮض ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ.ﯾﮏ روز ﺛﺮﯾّﺎ و آذر در ﭘﺎرك ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاي اَذان را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.ﺗﻌﺪادي از ﻣﺮدم وﺿﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎرك ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.رﺿﺎ ﻫﻢ ﮐﻨﺎرِ ﺣﻮض رﻓﺖ ﺗﺎ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻻك ﭘﺸﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ.اوﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﻻك ﭘﺸﺖ ِ ﻣﺮﯾﺾ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮده و ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش ﺑﻪ دام ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺒﺮد.

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

دانلود نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی مستمرنوبت دوم اردیبهشت

دانلود نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی مستمرنوبت دوم اردیبهشت جهت استفادۀ همکاران گرامی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *