خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس سوم

نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس سوم

نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس سوم (بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست)برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و بصورت pdf آماده ی دریافت می باشد.

اهدیه آسمان_2_

۱- ﺳﻮره ﻧﻮزدﻫﻢ ﻗﺮآن ﺳﻮره ای ﺑﻪ ﻧﺎم ………………..اﺳﺖ

۲- ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی …………………ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﺮده اﺳﺖ
۳-ﻣﺎدر ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﻧﺬری ﮐﺮده ﺑﻮد؟

۴- ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮد؟

۵- ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص را از ﻃﺮف ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده  می شد.
۶- ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ آوردﻧﺪ؟

۷- ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

۹- از ویژﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

۱۰- ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺑﻪ ﮐﺪام ویژﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ اﺷﺎره دارد؟

(( ﯾﺎ ﻣﺮﯾﻢ اﻗﻨﺘﯽ ﻟﺮﺑﮏ و اﺳﺠﺪی و ارﮐﻌﯽ ﻣﻊ اﻟﺮاﮐﻌﯿﻦ ))

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *