/* */ امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی - مستمر
خانه / ابتدایی / پایه دوم / امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی مستمر از بخش اندازه گیری در یک صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریاقت می باشد.

.۱- ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻂّ ﻫﺎي زیر را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ

………..سانتیمترو……….. میلیمتر…………=میلیمتر

………..سانتیمترو………..میلیمتر………..=میلیمتر

۲-ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ

۲۰ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ = ….. ………….. ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘر

۱۴ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ = …………………. ﻣﯿﻠیمتر

۷۰ میلیمتر =…………………سانتیمتر

۳-ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺪاد ۱۲ﺳﺎﻧتیمتر بود.۴ سانتیمتر آن را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪ

اﻟﻒ)ﺣﺎﻻ ﻃﻮل ﻣﺪاد ﭼﻨﺪ ﺳﺳﺎﻧﺘیمتر اﺳﺖ؟

ب) ﻃﻮل ﻣﺪاد ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠیمتر اﺳﺖ؟

۴- در یک پارکینگ تعدادی ماشین وموتور

ارک شده است.اگر تعداد چرخ های آن ها۲۶تا باشد، در پارکینگ چند

موتور وچند ماشیت هست؟همۀ حدس های خود را بنویس

حدس اول=……….

حدس دوم=……..

حدس سوم=…….

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی دوم ابتدایی

آزمون مستمر ریاضی پایه دوم ابتدایی

آزمون مستمر درس ریاضی پایه دوم ابتدایی، که همکاران گرامی می توانند به عنوان تکلیف …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */