خانه / ابتدایی / پایه دوم / امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر کلاسی

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر کلاسی

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی به عنوان مستمر کلاسی یا تکلیف شب در یک صفحه همکاران و دانش آموزان گرامی می توانند در قالبpdf دریافت نمایند.

۱٫ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ را ﺑﺎ اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

riyazi2-taklif-shab

۲٫ ﺑﺎز ﺷﺪه ي ﻫﺮ ﻋﺪد را ﺑﻨﻨﻮﯾﺲ.

…………+………..+………=۵۷۲

……….+……….+………..=۷۰۳

……….+………..+………=۱۹۵

۳٫ ﺣﺴﯿﻦ ۹۷ آﯾﻪي ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد، اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ۹ آﯾﻪي دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد. ﺣﺴﯿﻦ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

۴٫ ﻣﺮﯾﻢ از ۱۰۸ ﺗﻤﺮﯾﻦ ۹۹ ﺗﺎ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟

۵٫ ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎي ۱ و ۰ و ۳ ﻋﺪدﻫﺎي ﺳﻪ رﻗﻤﯽ ﺑﻨﻮﯾﺲ.

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر کلاسی

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی دوم ابتدایی

آزمون مستمر ریاضی پایه دوم ابتدایی

آزمون مستمر درس ریاضی پایه دوم ابتدایی، که همکاران گرامی می توانند به عنوان تکلیف …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *