خانه / ابتدایی / پایه دوم / آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل هفتم احتمال

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل هفتم احتمال

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل هفتم کسر واحتمال برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز در سه صفحه قابل دریافت می باشد.

۱- ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﮑﺶ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺿﻠﻊ آن ۳ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻪ ۴ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ.

۳ ﻗﺴﻤﺖ آن را رﻧﮓ ﮐﻦ.
ﻗﺴﻤﺖ رﻧﮓ ﺷﺪه از ﻧﺼﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ؟

۲- در د اﺧ ﻞ ﯾ ﮏ ﮐﯿﺴﻪ ۱۰ ﻣﻬﺮه ﻗﺮﻣﺰ و ۵ ﻣﻬﺮه آﺑﯽ وﺟﻮد دارد. اﮔﺮ ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻬﺮه از داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ

در ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﮐﺪا م ر ﻧ ﮓ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ا ﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟

۳- ﻣﺠﯿﺪ ۷۴۲ رﯾﺎل ﭘﻮل داﺷﺖ. او ﺑﺎ ۴۳۹ رﯾﺎل ﺑﺮاي ﻣﺎدرش ﻫﺪﯾﻪ اي ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﮏ ﭘﺎك ﮐﻦ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ۹۴ رﯾﺎل ﺑﺮاي

ﺧﻮدش ﺧﺮﯾﺪ.

اﻟﻒ) او ﭼﻨﺪ رﯾﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ب) ﭼﻨﺪ رﯾﺎل ﺑﺮاي او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟

3,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی مستمر از بخش اندازه گیری در یک صفحه برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *