خانه / متوسطه اول / پایه هشتم / نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم پایان ترم دوم – خرداد

نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم پایان ترم دوم – خرداد

نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم پایان ترم دوم – خرداد (همراه با پاسخنامه ) در سه صفحه و بصورتpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد.

۱- ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ؟

اﻟﻒ)ﺑﻪ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ودر واﮐﻨﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.   ص       غ

ب) درﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.                          ص       غ
ج)آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ در ﻫﻮاي ﺧﺸﮏ وﺑﺎوﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻼٌ ﺧﺸﮏ ﺑﻬﺘﺮ ازﺧﯿﺲ و ﻣﺮﻃﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.      ص        غ

.ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

اﻟﻒ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﻣﻮج را دارد.
۱-رادﯾﻮﯾﯽ                 ۲-گاما                 ۳-ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ                     ۴-اﯾﮑﺲ
ب)ﺑﻨﺪ ﺑﺎزان و اﻓﺮادي ﮐﻪ ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ،ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد راﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

۱- مخ                      ۲- مخچه             ۳-  نخاع                       ۴- ساقه مغز

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

امتحان اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول  (دیماه ۹۵)در ۴صفحه برای استفادۀ همکاران …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *