خانه / متوسطه اول / پایه هفتم / امتحان علوم پایه هفتم – مستمر نوبت اول

امتحان علوم پایه هفتم – مستمر نوبت اول

نمونه امتحان درس علوم تجربی پایه هفتم مستمر نوبت اول (آذرماه) در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdf قابل دانلود می باشد.

١-ﺟﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﭘر ﮐﻧﯾد

الف: ﺳﺎﺧت ﻣوﺑﺎﯾل و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻧﻣوﻧه ھﺎﯾﯽ از ﺗﺑدﯾل ……. ﺑه ………. اﺳت.

ب:اﺗﺎﻧول در آب ………… و ﻧﻔت در آب ………. اﺳت

ج:ھدف از اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش رﺳﯾدن ﺑﮫ ……….. اﺳت

د:وسیلۀ اﺳﺗﺎﻧدارد اﻧدازه ﮔﯾری ﺟرم،………….. اﺳت

٢-ﭘﺎﺳﺦ درﺳت را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد

الف)ﮐدام ﻣورد در آب ﺣل ﻧﻣﯽ ﺷود؟

اﻟﮑل       گوگرد       نمک        جوهر نمک

ب:ﺳد ………….. ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳد ﺧﺎﮐﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﺳت.

اﻟف( ﺳﯾﺎه ﺑﯾﺷه     ب( ﮐﺎرون     ج( ﮐرﺧه      د( طﺎﻟﻘﺎن

امتحان علوم پایه هفتم – مستمر نوبت اول

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

نمونه آزمون آیه های تمدن مرحلۀ دوم – پایه هفتم

نمونه آزمون آیه های تمدن مرحلۀ دوم  پایه هفتم آذر ماه که جهت استفادۀ شما …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *