خانه / متوسطه اول / پایه هفتم / امتحان اجتماعی پایه هفتم نوبت اول – دیماه ۹۵

امتحان اجتماعی پایه هفتم نوبت اول – دیماه ۹۵

امتحان اجتماعی پایه هفتم نوبت اول (دیماه ۹۵)در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز بصورت pdfقابل دریافت می باشد

اﻟف:ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ رااﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

۱-ازﻣﮭﻣﺗرﯾن دﻻﯾل ﺣﻔﺎظت اززﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎﭼﯾﺳت؟

اﻟف)ﺳﭘﺎﺳﮕذاری ازﻧﻌﻣت ھﺎی ﺧداوﻧد   ج)واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣوﺟودات زﻧده ﺑه ﯾﮑدﯾﮕر   ب)ﺣﻖ ﺣﯾﺎت   د)ھﻣه ی ﻣوارد

۲-ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐه ﻣوﺟب ﺷده است  ﺑرﺧﯽ اززﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﺑرای ھﻣﯾﺷه ازﺑﯾن ﺑروﻧدﭼﯾﺳت؟

اﻟف) ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﺳﺎن ب) ﺷﮑﺎرﺑﯾش ازﺣدﺟﺎﻧوران

ج) زﺑﺎﻟه
د) ﺗوﻟﯾدﻣوادﺳﻣﯽ

۳-درﮐﻧﺎره ی ﺳواﺣل ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ودرﯾﺎی ﻋﻣﺎن ﭼه ﻧوع آب وھوای ﺣﺎﮐم اﺳت؟

۴-اﯾران درﮐدام ﺟﮭت ﻗﺎره ی آﺳﯾﺎ ﻗراردارد؟

اﻟف )ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ     ب) ﺷﻣﺎل ﺷرﻓﯽ

ج)ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ     د) ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ

امتحان اجتماعی پایه هفتم نوبت اول – دیماه ۹۵

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

امتحان علوم پایه هفتم – مستمر نوبت اول

نمونه امتحان درس علوم تجربی پایه هفتم مستمر نوبت اول (آذرماه) در سه صفحه برای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *