خانه / ابتدایی / پایه ششم / نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – خرداد ماه

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – خرداد ماه

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – خرداد ماه (همرا با پاسخنامه) در سه صفحه و در قالبpdf قابل دانلود می باشد.

اﻟﻒ) ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺮم دو ﻣﺎده ي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ                                        صحیح                      غلط
ﻫﺴﺘﻪ ي ﺧﺎرﺟﯽ زﻣﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ دارد و ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ  صحیح                     غلط

ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺟﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﻢ اﺛﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮو ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .                       صحیح                      غلط
اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﺮت ﻫﻮك ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.                               صحیح                      غلط

ب) ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ (×) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻓﻠﺰّات زﯾﺮ ﺳﻤّﯽ اﻧﺪ؟

اﻟﻒ) ﺟﯿﻮه.                ب) آ ﻫﻦ      ج)مس                  د)روی

آب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﮐﺪام اﻧﺪام ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ رﺳﺪ ؟

اﻟﻒ( ﺳﺒﺰﯾﻨﻪ ب) ﺑﺮگ ج) روزﻧﻪ.           د)آومد

ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺪام ﺑﯿﻤﺎري وﯾﺮوس ﻧﯿﺴﺖ ؟

اﻟﻒ) آﻧﻔﻠﻮ آﻧﺰا.             ب) ﺳﻞ ج) ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ..              د( ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺟﺎﻧﺪاران زﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه را دارﻧﺪ ؟

الف) خرگوش ها            ب)ملخ ها             ج)قارچ ها           د)کرکس ها

3,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد – رایگان

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد رایگان- ( رایگان ) در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *