خانه / ابتدایی / پایه ششم / نمونه آزمون تستی درس ریاضی پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت

نمونه آزمون تستی درس ریاضی پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت

نمونه آزمون تستی درس ریاضی پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت در سه صفحه و بصورت pdf جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلو می باشد.

۱- اﺧﺘﻼف دﻣﺎي دو روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ، ﻫﻮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﯿﺮوزه ۸ درﺟﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮدﻣﺎي ﻫﻮا، روز اول ۸ – درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ روز دوم ﭼﻨﺪ درﺟه ﺑﻮده اﺳﺖ؟
اﻟﻒ)۱۶ + درﺟﻪ      ب)۱۶ – درﺟﻪ         ج) ۸ + درﺟﻪ       د) ﺻﻔﺮ درﺟﻪ
۲- از ﮐﻞ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ اي، رﺑﻊ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺳﻔﯿﺪ و ﺛﻠﺚ آن ﻫﺎ ﺳﯿﺎه و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن،ﯾﮏ ﻣﻬﺮه را ﺑﯿﺮون آورﯾﻢ ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﮐﺪام رﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
اﻟﻒ)ﺳﯿﺎه      ب)ﻗﺮﻣﺰ          ج)ﺳﻔﯿﺪ         د) اﺣﺘﻢال ﺳﯿﺎه و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺴﺎوي
۳-ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻗﺪ اﻧﺴﺎن، ﮐﺪام ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ)ﺗﻘﺮﯾﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ       ب) ﺗﻘﺮﯾﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ۰/۱   ج)ﺗﻘﺮﯾﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ده   د) ﺗﻘﺮﯾﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ۰/۰۱

3,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – خرداد ماه

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – خرداد ماه (همرا با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *