خانه / ابتدایی / پایه ششم / نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( رایگان )

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( رایگان )

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( رایگان ) بصورت pdf در دو صفحه قابل دانلود می باشد.

ب( ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ

وﺳﯿﻠﻪ ي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ………… … …. . اﺳﺖ

……….. ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب آﻫﻦ ﺑﻪ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﯿﺮوي ……… … …….. . اﺳﺖ

ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز داراي اﻧﺮژي ….. … ………… . ﻫﺴﺘﻨﺪ

ب) ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه دﻫﯿﺪ
ﻣﻨﺸﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ آﺗﺶ ﻓﺸﺎن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻻﯾﻪ ي زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ؟
در ﻋﻠﻮم، ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ ﻫﻞ دادن ﺟﺴﻢ ﻣﻌﺎدل ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ي اﻧﺮژي ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، از ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

 

راﺑﻄﻪ ي ﺑﯿﻦ ﮐﺮﮐﺲ و ﺷﯿﺮ ﭼﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ اي اﺳﺖ ؟

 

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( رایگان )

درباره ی ali

همچنین ببینید

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد – رایگان

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد رایگان- ( رایگان ) در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *