خانه / ابتدایی / پایه ششم / نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه ششم ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه ششم ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه ششم ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه در دو صفحه و در قالبpdf قابل دانلود می باشد.

اﻟﻒ) « درﺳﺖ» ﯾﺎ « ﻧﺎدرﺳﺖ» ﺑﻮدن ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ (*) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺲ وآﻫﻦ ۱رﺳﺎﻧﺎي ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ.                درست          نادرست

ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳ۳ﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژي درآن ﻣﯽ ﺷﻮد.                 درست          نادرست

ﺗﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫ۴ﺎن درﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﮐﺎج زﯾﺎد اﺳﺖ.                       درست          نادرست

ب ) ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ (*) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺪام دﺳﺘه  از ﻣﻮاد زﯾﺮ ﺟﺰو ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟

اﻟﻒ) ﺳﻨﮓ-ﮐﺎﻏﺬ      ب)ﺳﻨﮓ-ﭘﻨﺒﻪ    ج)پنبه – مداد           د)مداد – کاغذ

ﮐﺪام ﻓﻠﺰ ﺑﺮا ي ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﻮرﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد

 اﻟﻒ) آﻫﻦ         ب) آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم                 ج) ﭼﺪن        د) ﻧﻘﺮه 

درﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﺎرﻫﺎي زﯾﺮ ﻧﯿﺮوي ﻏﯿﺮﺗﻤﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ دارد؟

اﻟﻒ) ﺗﺮﻣﺰﮐﺮدن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ             ب)ﺑﺎزﮐﺮدن ﮐﺸﻮي ﮐﻤﺪ

ج) اﻓﺘﺎدن ﺑﺮگ درﺧﺖ              د) ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﻨﺎب ﮐﺸﯽ

3,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد – رایگان

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد رایگان- ( رایگان ) در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *