خانه / ابتدایی / پایه ششم / نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ویژۀ نوبت دوم خرداد – ( رایگان )

نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ویژۀ نوبت دوم خرداد – ( رایگان )

نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ویژۀ نوبت دوم خرداد – ( رایگان ) در دوصفحه و بصورت pdf قابل دانلود می باشد.

الف)در ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺟﻮﻫﺮﻧﻤﮏ ﺟﺰو اﺳﯿﺪﻫﺎي ………….. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺳﻔﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ درون زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ …………. انجام می شود.

ﺑﻪ آﺗﺶ ﻓﺸﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﺎز از دﻫﺎﻧﻪ ي آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد آﺗﺶ ﻓﺸﺎن …………… ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮاي ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوي ………….. ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ب) ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺪﻫﯿﺪ. 

– ﯾﮑﯽ ازﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از دﻫﺎﻧﻪ ي آﺗﺸﻔﺸﺎن ﻫﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

– ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪﺟﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﻢ اﺛﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮو ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد؟

– ﻏﺬاﺳﺎزي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟

– ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻨﺪ زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

 

نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ویژۀ نوبت دوم خرداد – ( رایگان )

درباره ی ali

همچنین ببینید

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد – رایگان

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد رایگان- ( رایگان ) در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *