خانه / ابتدایی / پایه پنجم / ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم – مستمرنوبت دوم اردیبهشت

ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم – مستمرنوبت دوم اردیبهشت

ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم – مستمرنوبت دوم اردیبهشت ماه در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد.

۱-درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.   ص         غ

الف)ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﻔﻮذودﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن دراﻣﻮرﮐﺸﻮرﻣﺎن دردوره ﻫﺎي زﻧﺪﯾﻪ وﭘﻬﻠﻮي ﺑﻮد.   ص         غ

ب)در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻻزم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.    ص         غ

ج)ﺑﺮﻧﺞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰه و ﺑﻬﺎره ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.   ص         غ

د)اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺳﺖ.    ص         غ
ه)درﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮزراﺑﺎﺗﺮﮐﯿﻪ دارﯾﻢ     ص         غ
و)ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﻏﺮب، در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.    ص         غ

۲- ﭼﺮا ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ؟

۳- وﺟﻮددرﯾﺎﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ وﮐﺴﺐ درآﻣﺪﺑﺮاي ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﻮد؟.

4,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *