خانه / ابتدایی / پایه پنجم / امتحان اجتماعی پایه پنجم ابتدایی – درس اول

امتحان اجتماعی پایه پنجم ابتدایی – درس اول

امتحان درس اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ازدرس اول برای استفادۀ شما عزیزان در یک صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد.

۱- ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻟﻒ) از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ                 ب) از زﻣﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ

ج) از زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ         د) از زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ

۲- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ……………. اﺳﺖ.

۳- ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي زﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪي ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
اﻟﻒ) ﭘﺪر ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد درس ﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺖ.

زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻨﺪواﻧﻪ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را

روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ: ……………
ب( ﭘﯿﺮﻣﺮدي را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎري آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﺧﺎﻧﻪاش را ﮔﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ. او از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ. ﭘﺴﺮم اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ:………………………………..

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *