خانه / ابتدایی / پایه چهارم / نمونه آزمون درس بخوانیم وبنویسیم چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه آزمون درس بخوانیم وبنویسیم چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه آزمون درس بخوانیم وبنویسیم چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه (رایگان) جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در سه صفحه قابل دانلود می باشد.

. از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و دو دﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

ﻋﻠﻮم – ﺷﺎﮐﺮ ﻋﻼﻣﺖ                                                هم خانواده                           شبکه معنایی
ﺷﺮك – زﻧﺒﻮر- ﻣُﺸﮏ- ﺳﻨﮓ ﭘﺸﺖ آﻣﻮﺧﺖ – ﻋﻄﺎر              ………..   …………                     ………..   ………..

ﺷﺮﯾﮏ– ﺧﻮش ﺑﻮ– ﻋﺎﻣﻞ – ﮐﮋدم                                 ………..   ………….                    …………    ………..

………..   …………                    ………..      ………..

دور ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺧﻂ ﺑﮑﺸﯿﺪ. 

ﺗﺎزه – اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ- ﻧﻮ- ﺟﺪﯾﺪ          ادب – ﻋﺎﻟﻢ-آداب – ﻣﺆدب             ﺗﯿﺮ- ﻧﯿﺰه -ﮐﻤﺎن- ﺗﯿﺮاﻧﺪاز

.در ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﺻﻔﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ 

اﻟﻒ) ﻣﺎدر او دﯾﺮوز ﯾﮏ ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪ.
ب) ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺮواﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﯽ اﻧﺪازد.

ج) ﻋﻤﻮ اﺣﻤﺪ در ﺑﺎغ اﻧﮕﻮر را ﺑﺎ ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮ و ﻗﻔﻞ آﻫﻨﯽ ﺑﺴﺖ.

نمونه آزمون درس بخوانیم وبنویسیم چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه در سه صفحه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *