/* */ خلاصۀ درسهای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی - 12 - 1
خانه / ابتدایی / پایه سوم / خلاصۀ درسهای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲ – ۱

خلاصۀ درسهای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲ – ۱

نمونه خلاصۀ درسهای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی(ازدرس ۱۲ تا ۱) بصورت pdfبرای استفادۀ دانش آموزان و همکارن گرامی در چهارصفحه قابل دانلودمی باشد

درس اول: ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم:

وﻗﺘﯽ ﻧﻮزادي ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ :ﺷﺨﺺ ﮐﯿﺴﺖ و از ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،

ازدواج و ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮايﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﮕﻪ داري آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
درس دوم :ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﺪه ام:

ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

رﺷﺪ ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد:

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

هدیه سوم ابتدایی

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۷ و ۶

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۷ و ۶ که برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */