خانه / بایگانی برچسب: آزمون فارسی پایه چهارم ابتدایی

بایگانی برچسب: آزمون فارسی پایه چهارم ابتدایی

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در شش صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ، ﮐﻠﻤﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﻟﻒ) وﻗﺘﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﭘﺪر …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم خرداد

نمونه آزمون درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم خرداد – خوانداری نوشتاری در سه صفحه و در بصورتpdf قابل دریافت و استفاده می باشد. .ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي داده ﺷﺪه، ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ . ……..سیب زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻮﯾﯿﺪ و در …

ادامه نوشته »

آزمون درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نویت دوم خرداد ماه – خوانداری و نوشتاری

آزمون درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نویت دوم خرداد ماه – خوانداری و نوشتاری در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد(رایگان)  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ، ﮐﻠﻤﻪ ي :ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﻟﻒ) وﻗﺘﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ …

ادامه نوشته »