خانه / بایگانی برچسب: ریاضی پایه پنجم ابتدایی

بایگانی برچسب: ریاضی پایه پنجم ابتدایی

آزمون مدادکاغذی ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

ریاضی پنجم

آزمون مدادکاغذی ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم  برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در سه صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد.               جملات صحیح یا جملات غلط را مشخص کنید ۱٫ در ﻋﺪد ۸۹،۸۶۷،۲۴۳ رﻗﻢ ﺻﺪﮔﺎن ﻫﺰار دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ …

ادامه نوشته »

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل ۱ تا ۳

ریاضی پنجم

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی (فصل های ۳-۲-۱) جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی برای آمادگی بیشتر در سه صفحه و در قالبpdf قابل دانلود می باشد.   ۱٫درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎ درﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ) ﻋﺪد ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯽ ﺻﺪ وﺳﯽ …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل ششم – ( اندازه گیری )

ریاضی پنجم

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل ششم – ( اندازه گیری  که برای استفادۀ همکاران کرامی و دانش آموزان عزیز (برای ارزشیابی مستمر)در دو صفحه  بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱- طول وعرض و ارتفاع یک جعبه دسمال کاغذی ۲۰،۱۱، و ۵ سانتی متر است. حجم آن را بدست آورید. …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – ضرب کسرها

ریاضی پنجم

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – ضرب کسرها – برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون های آمادگی در دو صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-فطمه چهار کتاب دارد که تعدا صفحه های آنها با هم برابر است. اگر او یک سوم از هر …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل دوم – کسرها

ریاضی پنجم

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل دوم – کسرها – برای استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون های آمادگی ، در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دانلود می باشد.   ۱-جاهای خالی را با عددمناسب کامل کنید. ۲-عددهای مخلوط را به کسر وکسر را به عدد …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۳ ( نسبت تناسب درصد )

ریاضی پنجم

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۳ ( نسبت تناسب درصد ) جهت ارزشیابی مستمر برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دوصفحه قابل دریافت می باشد. ۱- با توجه به شکل پاسخ سوالات زیر رابدهید. الف)نسبت مثلث هابه مربع ها را بنویسید. ب)نسبت مربع ها به کل …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – تقارن و زاویه

ریاضی پنجم

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – (تقارن و زاویه) که برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورتdf قابل دانلود می باشد. ۱- نسبت ﺗﻌﺪاد ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻘﺎرن ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟ ۲- اﻧﺪازه ي ﯾﮑﯽ از زاوﯾﻪ ﻫﺎي …

ادامه نوشته »

آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل سوم و چهارم

ریاضی پنجم

آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل سوم و چهارم(نسیت، تناسب، درصد و تقارن)در قالبpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه آمادۀ دانلود می باشد. ۱ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ. اﻟﻒ) ﻣﺠﻤﻮع زاوﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟ ب) در ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼع ﻗﻄﺮﻫﺎ ﭼﻪ …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل چهارم تقارن

ریاضی پنجم

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل چهارم تقارن و چهارضلعی ها که در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دانلود می باشد. ۱-خط های تقارن هریک از شکل های زیر را رسم کنید ۲-دوشکل بکشید که دارای تقارن مرکزی باشد. ۳-کدام …

ادامه نوشته »