خانه / بایگانی برچسب: ریاضی پنجم ابتدایی

بایگانی برچسب: ریاضی پنجم ابتدایی

آزمون مدادکاغذی ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

ریاضی پنجم

آزمون مدادکاغذی ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم  برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در سه صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد.               جملات صحیح یا جملات غلط را مشخص کنید ۱٫ در ﻋﺪد ۸۹،۸۶۷،۲۴۳ رﻗﻢ ﺻﺪﮔﺎن ﻫﺰار دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل هفتم

ریاضی پنجم

نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل هفتم (آمار و احتمال) که جهت ارزشیابی مستمر برای استفادۀ همکاران گرامی، و آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز در دو صفحه وبصورتpdf قایل دریافت می باشد. ۱- معلم تعدادی درب بطری به یک گروه در کلاس داد و خواست که آنها …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل دوم – کسرها

ریاضی پنجم

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل دوم – کسرها – برای استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون های آمادگی ، در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دانلود می باشد.   ۱-جاهای خالی را با عددمناسب کامل کنید. ۲-عددهای مخلوط را به کسر وکسر را به عدد …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل چهارم تقارن

ریاضی پنجم

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل چهارم تقارن و چهارضلعی ها که در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دانلود می باشد. ۱-خط های تقارن هریک از شکل های زیر را رسم کنید ۲-دوشکل بکشید که دارای تقارن مرکزی باشد. ۳-کدام …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل اول

ریاضی پنجم

آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی از فصل اول در دو صفحه برای استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی قابل دریافت می باشد. ۱ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر وﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ وﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ي ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟ الف) “۳۰      ۲۰        ۴       …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت اول – دیماه

ریاضی پنجم

امتحان درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت اول (دیماه۹۵) در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ً۱۸ :َ۴۸ :۱۶ واد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮏ ﺷﺪ ودر ﺳﺎﻋﺖً۲۰: َ۳۲ :۱۸ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮏ ﺧﺎرج ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل اول

ریاضی پنجم

امتحان مستمر درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی ازفصل اول در دو صفحه و درقالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺪام ﯾﮏ ازاﻋﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪۀ زﯾﺮ،ﻋﺪد«ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮزده ﻫﺰار»ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ۳۸۰/۲۱۹/۰۰۰                 …

ادامه نوشته »