خانه / بایگانی برچسب: علوم تجربی پایه پنجم

بایگانی برچسب: علوم تجربی پایه پنجم

آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

علوم پنجم

[purchase_link id=”2972″ style=”button” color=”green” text=”http://pandfa.ir/wp-content/uploads/2017/02/oloom5-mostamar.zip”]آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم .این آزمون بصورت تستی در دو صفحه و بصورتpdf برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز قابل دیافت می باشد. ۱-ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﻣﻮاد زﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ؟ آهن، جیوه           …

ادامه نوشته »

ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم

ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم (حرکت بدن) که بصورت تستی، جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز برای آمادگی بیشتر درقالبpdf در یک صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-از ﻧﻈﺮ ارادي و ﻏﯿﺮ ارادي ﮐﺪام ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد؟ اﻟﻒ)ﻗﻠﺐ     …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۴

علوم پنجم

ارزشیابی مستمر درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – (فصل ۴) در دو صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آوزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱-ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮاي ﻓﺴﯿﻞ ﺷﺪن دارد ؟ اﻟﻒ ) ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ      ب) زاﻟﻮ          ج) …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر علوم تجربی پایه پنجم فصل ۲ – ۱

علوم پنجم

آزمون مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی ازدوﺑﺨﺶ ﻣﻮادورﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن(فصل ۲ – ۱) که برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالب pdf در دو صفحه آمادۀ دانلود می باشد. ۱ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد، درﭼﻪ ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟ اﻟﻒ) درﻫﻤﻪ ي ﻣﻮارد ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮد …

ادامه نوشته »