خانه / بایگانی برچسب: نمونه آزمون درس عربی

بایگانی برچسب: نمونه آزمون درس عربی

نمونه آزمون درس عربی کلاس هفتم ویژۀ نوبت پایانی – خرداد ماه

نمونه آزمون درس عربی کلاس هفتم ویژۀ نوبت پایانی – خرداد ماه در سه صفحه و در قالب pdf قابل دریافت و استفاده می باشد. ۱- عبارتهای حکیمانه زیر را ترجمه کنید: اﻟﻒ)اﳋﲑ ﮐﺜﲑ و ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻗﻠﻴﻞ. ج) إذا ﻣﻠَﮏَ اﻷراذلُ ﻫَ ﻠ َﮏ اﻷﻓﺎﺿﻞ ۲- ترجمه صحیح را انتخاب …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس عربی دهم کتاب مشترک – نیم سال دوم خرداد ماه

نمونه آزمون درس عربی دهم کتاب مشترک – نیم سال دوم خرداد ماه در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان قابل دانلود می باشد. ﺗَـﺮْﺟِﻢِ اﻟﮑَﻠِﻤﺘﻴﻦِ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗَﺤﺘَﻬﻤﺎ ﺧﻂﱞ (ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ زﻳﺮش ﺧﻂ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻦ) ۱) ﺣﻴﱠـﺮَتْ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮةُ اﻟﻨﺎسَ ﺳﻨﻮاتٍ ﻃﻮﻳﻠﺔً. ۲) أَﻣَﺮَﻫُﻢ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦَ …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون درس عربی مشترک پایه دهم – درس شش و هفت

دانلود نمونه آزمون درس عربی مشترک پایه دهم – درس شش و هفت جهت استفادۀ دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱ ﺗﺮﺟﻢ ِاﻟﮑﻠﻤﺘﯿﻦ اﻟﻠﺘﯿﻦِ ﺗﺤﺘﻬﻤﺎ ﺧﻂٌّ اﻟف(ﯾَﻧﮭَﺑونَ أﻣواﻟَﻧﺎ………….            ب(اﻟدﱠﻻﻓﯾنُ ﺗَﺻﻔُر ُ ﮐَﺎﻹﻧﺳﺎنِ ……….. ۲- …

ادامه نوشته »

آزمون عربی پایه هفتم نوبت دوم – خرداد ۹۶

نمونه آزمون درس عربی پایه هفتم نوبت دوم (خرداد ۹۶)همراه با پاسخنام در چهار صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز بصورت pdf قابل دانلود می باشد.   ۱-ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﮑﻴﻤﺎﻧﻪ ی زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ روان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻴﺪ: ﻋ َﺪاوةُ اﻟﻌﺎﻗِﻞِ ﺧَﲑٌ ﻣِﻦ ﺻﺪاﻗَﺔُ اﳉﺎﻫﻞِ إذا ﻣَﻠﮏ اﻷراذِلُ …

ادامه نوشته »

آزمون عربی پایه هفتم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه آزمون درس  عربی پایه هفتم نوبت اول(دیماه ۵) در دو صفحه ودر قالبpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ١-ﺳﺧﻧﺎن ﺣﮑﯾﻣﺎﻧه زﯾر را ﻣﻌﻧﺎ ﮐﻧﯾد. ١. ادب ُ اﻟﻣَرء ِ ﺧَﯾرٌ ﻣِن ذَھَﺑِه. ٢. آﻓﺔ اﻟﻌِﻠمِ اﻟﻧِﺳﯾﺎنُ. ٣. رُبﱠ ﮐَﻼمُ ﮐَﺎﻟﺣُﺳﺎمُ. ۴. ﯾَد ﷲِ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون عربی نوبت اول پایه هفتم – دیماه ۹۵

نمونه آزمون درس عربی پایه ی هفتم نیم سال اول(دی ماه ۹۵)در سه صفحه به صورت pdf برای استفادۀ شما سروران گرامی قابل دانلود می باشد. ۱- ﻓﻘﻂ واژه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ: اﻟﻒ) ﻋَﺪاوَةُ اﻟﻌﺎﻗِﻞِ ﺧَﯿﺮٌ ﻣِﻦ ﺻَﺪاﻗَﺔِ اﻟﺠﺎھِﻞ ِ               …

ادامه نوشته »