/* */ روش تدریس درس ریاضی پایه سوم ابتدایی - مفهوم کسر
خانه / ابتدایی / پایه سوم / روش تدریس درس ریاضی پایه سوم ابتدایی – مفهوم کسر

روش تدریس درس ریاضی پایه سوم ابتدایی – مفهوم کسر

روش تدریس درس ریاضی پایه سوم ابتدایی – مفهوم کسر که به دلیل اهمیت این مبحث در پایۀ سوم ابتدایی،

یک نمونه روش تدریس از روش های جدید، (روش مکاشفه ای) برای اسفادۀ همکاران گرامی بصورتpdf در۶

صفحه ارائه می گردد.

ریاضی .

هدفﺟﺰﯾﯽ:

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﺘﺴﺎوی و ﻧﺎﻣﺘﺴﺎوی

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﺑه ﺻﻮرت ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺷﮑﺎل

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺴﺮھﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮّ ه

 اھﺪاف ﻏﯿﺮ رﻓﺘﺎری:

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐه در ﭘﺎﯾﺎن درس ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑه ﻣﻮﻓّﻘﯿّﺖ ھﺎی زﯾﺮ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﻨﺪ:

۱ـ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺴﺮ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .(داﻧﺸﯽ)

۲ـ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑه دﺳﺖ آوردن ﮐﺴﺮھﺎ را از روی ﺷﮑﻞ داﺷﺘه ﺑﺎﺷﻨﺪ(.ﻣﮭﺎرﺗﯽ)

۳ـ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺴﺮھﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ( .ﻧﮕﺮﺷﯽ ـ ﻣﮭﺎرﺗﯽ)

۴ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑه ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺴﺮھﺎ و اﺷﮑﺎل آن ﻋﻼﻗه ﻧﺸﺎن دھﺪ(ﻧﮕﺮﺷﯽ)

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

هدیه سوم ابتدایی

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۷ و ۶

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۷ و ۶ که برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */