/* */ فنون نوشتن یک مقاله علمی جهت چاپ در نشریات
خانه / متفرقه / فنون نوشتن یک مقاله علمی جهت چاپ در نشریات

فنون نوشتن یک مقاله علمی جهت چاپ در نشریات

نوشتن مقاله گرچه ساده به نظر می رسد،اما در نوشتن یک مقاله استاندارد ،فنون و قواعدی را باید رعایت کرد تا مقاله شما در سمینار ها و نشریات علمی مجوز چاپ و نشر بگیرد.در مطلب ارائه شده روش نوشتن مقاله علمی بیان می شود:

قسمتی از متن جهت مشاهده شما در اینجا قرار دارد:
ﭼﻜﻴﺪه:

? ﭼﻜﻴﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻚ آﮔﻬﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻦ آورده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﭼﻜﻴﺪه را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﺎر دارﻳـﺪ ﻛﺎرﺗـﺎن را ﺑـﺮاي ﻳـﻚ داﻧﺸـﺠﻮيدﻳﮕﺮ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻴﺪ.
? ﭼﻜﻴﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﭘﺎراﮔﺮاف آورده ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺧﻂ اول آن ﻫـﺪف ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗـﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ در ۱ و ﻳﺎ دو ﺧﻂ دﻳﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ آن ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻧﮕﻴﺰه ﻋﻠﻤﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و آﻧﮕﺎه در ۱ ﻳـﺎ۲ ﺧﻂ ﺑﻌﺪي ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﻳﻲ داﺷﺘﻪ و روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺷﻤﺎ ﺑـﺮاي ﺣـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﭼـﻪﺑﻮده اﺳﺖ.
? ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﮔﺮ ﻣﺪﻋﺎي ﺧﻮد را در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﻳﺎ اﻋﺪادي ﻛﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺘـﺮ ﺷـﺪن اوﺿـﺎع در آن ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺷﺪن و ﻳﺎ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﺷـﺪن ﺗـﺎ۵۰ درﺻـﺪ

درباره ی mahdi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */