/* */ فنون و تکنیک نوشتن یک مقاله علمی پژوهشی
خانه / متفرقه / فنون و تکنیک نوشتن یک مقاله علمی پژوهشی

فنون و تکنیک نوشتن یک مقاله علمی پژوهشی

نوشتن یک مقاله علمی، با یک مقاله علمی پژوشی تفاوت دارد. اگر شما قصد دارید یک مقاله ارزشمند علمی پژوهشی بنویسید که بتوانید ان را درمجامع علمی و کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی ارائه دهید، باید اصول و قواعد آن را رعایت کنید.در این مطلب روش نوشتن یک مقاله علمی پژوهشی برای استفاده شما ارائه می گردد:

ﭼﮑﯿﺪه:

ﻃﻮري ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﮑﯿـﺪه  در ﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻗﻀﺎوت ﮐﺮده و در ﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻘﯿـﻪ ﻗﺴـﻤﺖﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روي ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ زﯾﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد: ۱( اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع،۲ ( روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و۳ ( ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻼن ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭼﮑﯿﺪه از اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ، ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎر، ﺷﮑﻞ ﻫﺎ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ۱۵۰  ﺗﺎ ۲۵۰ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬA4  ﺑﺎﺷﺪ.

درباره ی mahdi

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */