/* */ آزمون علوم تجربی پایه نهم - پایان ترم اول دیماه 95
خانه / متوسطه اول / پایه نهم / آزمون علوم تجربی پایه نهم – پایان ترم اول دیماه ۹۵

آزمون علوم تجربی پایه نهم – پایان ترم اول دیماه ۹۵

آزمون درس علوم تجربی پایه نهم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) همراه با پاسخنامه در پنج صفحه در قالبpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی آمادۀ دانلود می باشد.

۱- ﻧﻘﺶ داﻧﻪ ﺑﺎﻟﺪار ﮐﺎج ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻘﺶ ……….. (ﻫﺎگ-ﻫﺎﮔﺪان)در ﺳﺮﺧﺲ اﺳﺖ.

۲-ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﻠﺴﻠﻪ……… دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ.

۳-ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﻫﮏ ﮔﻨﺪم ﺟﺰو ﺳﻠﺴﻪ …….. ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
۴- رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ روي رﯾﺸﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ……….. ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
۵- داﻧﻪ ﻣﺨﺮوط داران ……………. ﭘﻮﻟﮏ ﻫﺎي ﻣﺨﺮوط ﻫﺎي ………… اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد.
۶- ﮔﯿﺎه ﺧﺰه ……….. (ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ/ﺑﺮﺧﻼف) ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺧﺲ آوﻧﺪ……… (دارد/ﻧﺪارد).
۷- در ﻣﯿﺎن ﺑﯽ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ …….. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع و ……… ﺑﯿﺸﺘﺮن ﻓﺮاواﻧﯽ را دارﻧﺪ.
۸- ﮐﺮم ﻫﺎي ﭘﻬﻦ …….. (ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ/ﺑﺮﺧﻼف)ﮐﯿﺴﻪ ﺗﻨﺎن ………… (ﯾﮏ/دو) راه ﺑﺮاي ورود ﻣﻮاد دارﻧﺪ.
۹- ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺎر اب از ﺳﻄﺢ …….. (ﺑﺎﻻﯾﯽ / ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ) ﮔﯿﺎه ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد.
۱۰- اﻣﺮوزه از ﺳﻠﺴﻠﻪ ………. ﺑﺮاي ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻓﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﻣﺎد وراﺛﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ در …………. ﺳﻠﻮل ﻗﺮار دارد.

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */