خانه / ابتدایی / پایه ششم / آزمون درس هدیه آسمانی پایه ششم – مستمر نوبت اول آذرماه

آزمون درس هدیه آسمانی پایه ششم – مستمر نوبت اول آذرماه

آزمون درس هدیه آسمانی پایه ششم – مستمر نوبت اول آذرماه.درس چهارم(باغ سری ساغر)همراه با پاسخنامه در

سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdfقابل دریافت می باشد.

کامل کنید

۱- رادﯾﻦ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﮕﻮ ﮐﺎر دارم؛ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.» اﯾﻦ ﮐﺎر رادﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ………… اﺳﺖ.

۲- اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ دوﺳﺖ ﺧﻮد را از دﺧﺎﻟﺖ در ﮐﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﺎز ﻣﯽدارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ……………………….. ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

۳- در اﺻﻄﻼح دﯾﻨﯽ، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮب را ………………… و ﺗﺬﮐﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺪ را ……… ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ

آزمون درس هدیه آسمانی پایه ششم

درست یا نادرست

۴- اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ

۵- ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪاي اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺗﺬﮐﺮ دﻫﯿﻢ.

۹- آﯾﻪي زﯾﺮ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ؟

«وَﻟﺘَﮑُﻦ ﻣِﻨﮑُﻢ اُﻣّﻪيٌ ﯾَﺪﻋُﻮنَ إﻟَﯽ اﻟﺨَﯿﺮِ و ﯾَﺄﻣُﺮُونَ ﺑِﺎﻟﻤَﻌﺮوفِ و ﯾَﻨﻬَﻮنَ ﻋَﻦِ اﻟﻤُﻨﮑَﺮِ و أُوﻟﺌِﮏَ ﻫُﻢُ اﻟﻤُﻔﻠِﺤﻮنَ»

پاسخ: «ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮب

ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و از ﮐﺎرﻫﺎي زﺷﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪ؛ آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن رﺳﺘﮕﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ.»اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺧﺼﻮص اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف

و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ.

۱۰- ﺗﺬﮐﺮدادن در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ دارد؟

پاسخ:اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺪ دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه ي آن ﮐﺎر ﺗﺬﮐﺮ ﻧﺪﻫﯿﻢ،

ﮐﻢﮐﻢ آن ﮐﺎر زﺷﺖ، ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد.

 

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

فارسی بنویسیم ششم

فارسی ششم ابتدایی – دستور زبان فارسی کلمات هم خانواده

فارسی ششم ابتدایی – دستور زبان فارسی کلمات هم خانواده؛ برای استفادۀ پایه ششم و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *