خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم جهت استفادۀ شما عزیزان در دو صفحه قابل دریافت می باشد.

۱ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ × ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ)ﻗﺮﻗﺮه ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮه اﺳﺖ                                     ص         غ
ب)ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﺐ وﻣﻌﺪه ﺑﺼﻮرت ارادي ﮐﺎرﻣﯿﮑﻨﻨﺪ          ص         غ

ج)ﻗﺮﻧﯿﻪ ي ﭼﺸﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه،آﺑﯽ،ﺳﺒﺰﯾﺎ….. ﺑﺎﺷﺪ ص         غ

۲ ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ) درآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ ي ﻧﻮراز ………………… اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ب) ﻻﯾﻪ ي ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺮه ﻫﺎﻗﺮاردارد ……………………….. ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد

ج) ﺑﻪ آﺛﺎروﺑﻘﺎﯾﺎي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ازﮔﯿﺎﻫﺎن وﺟﺎﻧﻮران ………………… ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

۳- ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه دﻫﯿﺪ.

اﻟﻒ) ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ب)ﻣﻔﺼﻞ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ج)اﻧﺪام ﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﺑﺪن راﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ
د)ﺳﻪ ﻧﻮراﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻧﻮرﻫﺎﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ازآﻧﻬﺎﻫﺴﺘﻨﺪراﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

3,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *