خانه / متوسطه اول / پایه هشتم / آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم – پایان ترم دوم خرداد ( رایگان )

آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم – پایان ترم دوم خرداد ( رایگان )

آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم – پایان ترم دوم خرداد ( رایگان ) در دو صفحه و در قالب پی دی اف برای استفادۀ شما سروران گرامی قابل دریافت می باشد.

 

۱- ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ؟

اﻟﻒ)ﺑﻪ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ودر واﮐﻨﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.        ص       غ

ب) درﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.                               ص       غ
ج)آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ در ﻫﻮاي ﺧﺸﮏ وﺑﺎوﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﻼٌ ﺧﺸﮏ ﺑﻬﺘﺮ ازﺧﯿﺲ و ﻣﺮﻃﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.           ص       غ

۲- ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

اﻟﻒ) ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﺮك ﺧﺎﺻﯽ را درﯾﺎﻓﺖ وﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ……………………….ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ب) ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺎي اﺗﻢ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ را …………………………. ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ج) ﻧﺎزك ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﻧﻮري را ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد،………………………………..ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم – پایان ترم دوم خرداد ( رایگان )

درباره ی ali

همچنین ببینید

امتحان اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول  (دیماه ۹۵)در ۴صفحه برای استفادۀ همکاران …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *