خانه / متوسطه اول / پایه هشتم / آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم پایان نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم پایان نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم پایان نوبت دوم – خرداد ماه در سه صفحه و در قالبpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد.

۱- ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ

اﻟﻒ) ﺑﻪ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ودر واﮐﻨﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.   ص         غ

د) رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺎ ﺣﺪود ۲۰ﺳﺎﻟﮕﯽ اداﻣﻪ دارد.   ص                غ

۲- ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 

۳- ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﯾﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ) ﻣﻮاد ﺧﺎﻟﺺ:

ب)ﯾﻮن:
ج)ﮔﺮه ﺣﯿﺎت:
د)ﺑﺴﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ:

۴- ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

۵- در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي اﻟﮑﺘﺮون آزاد وﺟﻮد دارد؟

الف) ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ   ب) ﭼﻮب ﺧﺸﮏ    ج)ﻣﺲ      د)ﺷﯿﺸﻪ

3,000 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

امتحان اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول  (دیماه ۹۵)در ۴صفحه برای استفادۀ همکاران …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *