خانه / متوسطه اول / پایه هشتم / امتحان اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

امتحان اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول  (دیماه ۹۵)در ۴صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورت pdf قابل دریافت می باشد.

ﮔزﯾﻧه درﺳت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
١-ﺗﻌﺎون ﺑه زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﻌﻧﯽ ………………….٠/۵ﻧﻣره

اﻟف: ﻣﺣﺑت، ھﻣدﻟﯽ، ھدﯾﮫ دادن        ب:ﻏذاﺧوردن، درس ﺧواﻧدن، ﻣﺳوﻟﯾت

ج:ﻗﺎﻧون، دوﻟت، ﻣردم                       د:ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻗران، ﺧدا

٢-ﺑه اﻣوال وداراﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐه وﻗف ﻣﯽ ﺷوﻧد ……………..ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد. ٠/۵ﻧﻣره

١-ھﻣه اﻋﺿﺎی ﺷرﮐت ﺗﻌﺎوﻧﯽ درﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و رای ﻣﯽ دھﻧد. ۵/. ص        غ

٢-ھرﺷرﮐت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺣداﻗل ﺑﺎ ٨ ﻋﺿو رﺳﻣﯾت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد. ٠/۵ﻧﻣره   ص            غ
٣-دوﻧﻣوﻧه ازﺟﻠوه ھﺎ وﺷﮑل ھﺎی ﺗﻌﺎون در ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳه را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد؟٠/۵ﻧﻣره

امتحان اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

عربی هشتم

امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول – دی ماه

نمونه امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول (دی ماه۹۵) در دو صفحه وبصورت pdf جهت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *