/* */ سوالات نهایی شیمی پیش دانشگاهی - چهارم ریاضی
خانه / متوسطه دوم / پیش دانشگاهی / سوالات نهایی شیمی پیش دانشگاهی – چهارم ریاضی

سوالات نهایی شیمی پیش دانشگاهی – چهارم ریاضی

سوالات نهایی درس شیمی پیش دانشگاهی رشتۀریاضی سال چهارم دبیرستان همراه با پاسخنامه درشش صفحه برای استفادۀ شماعزیزان بصورتpdfقابل دریافت میباشد

اﮔﺮ در واﮐﻨﺶ ﻓﺮﺿﯽ : ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ي دوم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ۰/۲ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ۰/۴ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ.ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ،ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟

ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:
اﻟﻒ(اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﻮﻧﯿﺎك دارد؟ﭼﺮا؟ب(اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل دارد؟ﭼﺮا؟

ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ:
اﻟﻒ(ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺗﻢ ﻫﺎي ﮐﻠﺮ ﺑﺮ ﻗﺪرت اﺳﯿﺪي اﺗﺎﻧﻮﯾﯿﮏ اﺳﯿﺪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ب(ﻗﺪرت ﺑﺎزي اﺗﯿﻞ آﻣﯿﻦ و ﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

دیفرانسیل پیش-ریاضی

سوالات نهایی دیفرانسیل پیش دانشگاهی دیماه – ریاضی

سوالات نهایی درس حساب دیفرانسیل وانتگرال رشتۀ علوم ریاضی دورۀ پیش دانشگاهی دیماه۹۴همراه با پاسخ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */