خانه / ابتدایی / پایه سوم / ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه سوم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه سوم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه سوم ابتدایی – مستمر نوبت دوم، یا آزمون پایانی خرداد ماه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد.

۱٫ ﺳﻌﺪي ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ي ﺑﺰرگ ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻫﻞ  کدام شهر ﺑﻮد؟

اﻟﻒ) ﺗﻬﺮان       ب)ﺑﻮﺷﻬﺮ           ج)ﻣﺸﻬﺪ       ج)ﺷﯿﺮاز

۲٫ ………………ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش …………………اﺳﺖ.

اﻟﻒ) ﺧﯿﺎط-ﺧﯿّﺎﻃﯽ        ب) ﺑﺰّاز -ﺑﺰّازي         ج) ﻃﺮّاح- ﻃﺮّاﺣﯽ     د)ﻗﺼّﺎب- ﻗﺼّﺎﺑﯽ

۳٫ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ؟
داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روزﮔﺎ ر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ از

زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.”
اﻟﻒ)ﻣﺜﻞ            ب)ﻧﻤﺎﯾﺶ               ج) ﻗﺼّﻪ             د)ﺣﮑﺎﯾﺖ

3,500 ریال – خرید

درباره ی ali

همچنین ببینید

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۷ و ۶

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۷ و ۶ که برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *