/* */ نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی - نیرو 1 و 2
خانه / ابتدایی / پایه سوم / نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی – نیرو ۱ و ۲

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی – نیرو ۱ و ۲

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی – نیرو ۱ و ۲ که برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان

عزیز در دو صفحه ودر قالب pdf قابل دانلود می باشد.

علوم

۱ -ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ زﻣﯿﻦ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟اﯾﻦ ﻧﯿﺮو از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ؟ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﻤﺎﺳﯽ؟

۲ -آﻫﻦ رﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺐ دارد؟آن ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒ.ﺮ……………………………..

۳- ﭼﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺮوي ﺑﯿﻦ دو آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻞ دادن اﺳﺖ؟……………………….

۴ -ﭼﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺮوي ﺑﯿﻦ دو آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ ؟……………………….

۵ -در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ، ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ اﺳﺖ ؟ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ؟

۶- اﮔﺮ ﺟﺴﻢ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺶ آوﯾﺰان ﮐﻨﯽ ، ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟

اﻟﻒ : ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم             ب : ﮐﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ              ج: دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

هدیه سوم ابتدایی

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۷ و ۶

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۷ و ۶ که برای استفادۀ …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */