خانه / ابتدایی / پایه سوم / نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی – نیرو ۱ و ۲

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی – نیرو ۱ و ۲

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی – نیرو ۱ و ۲ که برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان

عزیز در دو صفحه ودر قالب pdf قابل دانلود می باشد.

علوم

۱ -ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺶ زﻣﯿﻦ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟اﯾﻦ ﻧﯿﺮو از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ؟ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺗﻤﺎﺳﯽ؟

۲ -آﻫﻦ رﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺐ دارد؟آن ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒ.ﺮ……………………………..

۳- ﭼﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺮوي ﺑﯿﻦ دو آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻞ دادن اﺳﺖ؟……………………….

۴ -ﭼﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺮوي ﺑﯿﻦ دو آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ ؟……………………….

۵ -در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ، ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ اﺳﺖ ؟ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ؟

۶- اﮔﺮ ﺟﺴﻢ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺶ آوﯾﺰان ﮐﻨﯽ ، ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟

اﻟﻒ : ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم             ب : ﮐﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ              ج: دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ

3,500 ریال – خرید

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۹ و ۸

سوالات هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی – درس ۹ و ۸ برای استفادۀ همکاران …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *